اعضای هیات علمی گروه حسابداری

 

   Seyed Roohollah Taghavi
Accounting
University of Mazandaran
Email:
r.taghavi AT shomal.ac.ir
نام و نام خانوادگی:
سید روح الله تقوی
رشته و گرایش تحصیلی: حسابداری
محل تحصیل: دانشگاه مازندران
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

     Abdollah Zabihzadeh
Accounting
Islamic Azad University of Arak
Email:
a.zabihzadeh AT shomal.ac.irنام و نام خانوادگی:
عبدالله ذبيح زاده 
رشته و گرایش تحصیلی: حسابداری
محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

     Malekmohammad Gholami
Accounting
University of Mazandaran
Email:
mm.gholami AT shomal.ac.ir

http://www.shomal.ac.ir/gholami/MM_Gholami.jpgنام و نام خانوادگی:
ملک محمد غلامی
رشته و گرایش تحصیلی: حسابداری
محل تحصیل: دانشگاه مازندران
مقطع تحصیلی: دانشجوي دکتری
 


 

 

© Shomal University.