اعضای هیات علمی گروه مهندسي معماری

 

   Maziyar Khaki
Architecture Engineering
Tehran University of Art
Email:
khaki AT shomal.ac.ir

 نام و نام خانوادگی:
مازیار خاکی
رشته و گرایش تحصیلی: مهندسي معماری
محل تحصیل: دانشگاه هنر تهران
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد 

     Dr. Ali Dashti Shafiee
Architecture
Venice International University
Email:
a.dashti AT shomal.ac.irنام و نام خانوادگی:
علی دشتی شفیعی
رشته و گرایش تحصیلی:  معماری
محل تحصیل: دانشگاه ونيز - ايتاليا
مقطع تحصیلی: دکتری 

     Siamak Mahjoorian Namari
Architecture
University of Tehran
Email:
mahjoorian AT shomal.ac.irنام و نام خانوادگی:
سيامك مهجوريان نماری
رشته و گرایش تحصیلی:  معماری
محل تحصیل: دانشگاه تهران 
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد 

 

 

 

 

 

© Shomal University.