اعضای هیات علمی گروه مهندسي عمران - سازه و زلزله                       

 

   
     Dr. Seyed Mohammad Seyedpoor
Civil Engineering  -
Structural
Shahid Bahonar University of Kerman
Email:
 s.m.seyedpoor AT shomal.ac.irنام و نام خانوادگی: سيد محمد سيدپور لاکمه سري
رشته و گرایش تحصیلی: مهندسي عمران - سازه
محل تحصیل: دانشگاه شهيد باهنر كرمان
مقطع تحصیلی: دکتری

     Dr. Alireza Taherian
Civil Engineering - Structural
Cardiff University
Email:
taherian  AT shomal.ac.irنام و نام خانوادگی:
  علیرضا طاهریان
رشته و گرایش تحصیلی: مهندسي عمران - سازه
محل تحصیل: دانشگاه کاردیف - انگلستان
مقطع تحصیلی: دكتري

     


Saeed Fallahian
Civil Engineering -
Structural
& Earthquake
Sharif University of Technology 
(
International Campus - Kish Island)
Email:
fallahian AT shomal.ac.ir


نام و نام خانوادگی: سعيد فلاحيان
رشته و گرایش تحصیلی: مهندسي عمران - سازه و زلزله
محل تحصیل: دانشگاه صنعتي شريف
(
پردیس بین الملل - جزیره کیش)
مقطع تحصیلی: دانشجوي دكتري

     Dr. Morteza Naghipoor
Civil Engineering - Hydraulic
Heriot-Watt University
Email:
naghipoor AT shomal.ac.irنام و نام خانوادگی:  مرتضی نقی پور
رشته و گرایش تحصیلی:  مهندسي عمران - سازه‌هاي آبي
محل تحصیل: دانشگاه هريوت وات - انگلستان
مقطع تحصیلی: دكتري

 

 

 

 
 

 

© Shomal University.