اعضای هیات علمی گروه مهندسي کامپیوتر

 

     Hamed Rajabi Ghomi
Information Technology Engineering
Amirkabir University of Technology
Email:
rajabi AT shomal.ac.irنام و نام خانوادگی: حامد رجبی قمی
رشته و گرایش تحصیلی: مهندسي فناوري اطلاعات
محل تحصیل: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری

     Changiz Rooydel
Computer Engineering- Architecture
Iran University of Science & Technology
Email:
ch.roidel AT shomal.ac.irنام و نام خانوادگی:
چنگیز رويدل
رشته و گرایش تحصیلی: مهندسي كامپيوتر-معماري
محل تحصیل: دانشگاه علم و صنعت ایران 
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

     


Reza Fani
Computer Engineering- Architecture
Amirkabir University of Technology
Email: r_fani AT yahoo.com, fani AT shomal.ac.ir


نام و نام خانوادگی:
رضا فانی
رشته و گرایش تحصیلی: مهندسي كامپيوتر
محل تحصیل: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری

     Mohammadreza Fadavi Amiri
Computer Engineering- Artificial Intelligence
Shahrood University of Technology
Email:  mfa294 AT yahoo.com,
fadavi AT shomal.ac.irنام و نام خانوادگی:
محمدرضا فدوی امیری
رشته و گرایش تحصیلی: مهندسي كامپيوتر- هوش مصنوعی
محل تحصیل: دانشگاه صنعتی شاهرود
مقطع تحصیلی: دکتری

     Hamidreza Koohi
Computer Engineering- Artificial Intelligence
University of Semnan
Email:
h.r.koohi AT gmail.com, koohi AT shomal.ac.irنام و نام خانوادگی:
حمیدرضا کوهی
رشته و گرایش تحصیلی: مهندسي كامپيوتر- هوش مصنوعی
محل تحصیل: دانشگاه سمنان
مقطع تحصیلی: دکتری

     Ali Hosseinpoor
Computer Engineering- Software
Iran University of Science & Technology
Email:
a.hosseinpour AT shomal.ac.irنام و نام خانوادگی: علی حسین پور
رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
محل تحصیل: دانشگاه علم و صنعت ایران 
مقطع تحصیلی: کارشناسی

 
 

 

 

 

 

© Shomal University.