اعضای هیات علمی گروه مهندسي برق

 

   
     Hamid Afshang
Electrical Engineering - Power
Sharif University of Technology
Email:
afshang AT shomal.ac.irنام و نام خانوادگی:
حمید افشنگ
رشته و گرایش تحصیلی: مهندسي برق - قدرت
محل تحصیل: دانشگاه صنعتي شريف
مقطع تحصیلی: دکتری

     Amir Aliabadian
Telecommunication 
Engineering - System
Babol Noshirvani University of Technology
Email: a.aliabadian
AT shomal.ac.irنام و نام خانوادگی:
امیر  علی آبادیان
رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی مخابرات - سیستم
محل تحصیل: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

     Mohammadesmaeel Akbarpoor
Electrical Engineering and Electronics
University of Birjand
Email:
akbarpour AT shomal.ac.ir

http://fmsua.shomal.ac.ir/Akbarzadeh.jpgنام و نام خانوادگی:
محمداسماعیل اکبرپور
رشته و گرایش تحصیلی: مهندسي برق - الکترونیک
محل تحصیل: دانشگاه بیرجند
مقطع تحصیلی: دکتری

     Mostafa Heydari
Electrical Engineering and Electronics
Babol Noshirvani University of Technology
Email: heydari AT shomal.ac.ir
نام و نام خانوادگی:
مصطفی حیدری
رشته و گرایش تحصیلی: مهندسي برق - الکترونیک
محل تحصیل: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مقطع تحصیلی: دکتری

     Morteza Abbas Ghorbani
Electrical Engineering - Power
Ferdowsi University of Mashad
Email: 
ghorbani AT shomal.ac.irنام و نام خانوادگی:
مرتضي عباس قرباني
رشته و گرایش تحصیلی: مهندسي برق - قدرت
محل تحصیل: دانشگاه فردوسی مشهد
مقطع تحصیلی: دکتری

     Mehrdad Hashemikamangar 
Electrical Engineering and Electronics
Babol Noshirvani University of Technology
Email: mhk.hashemi
 AT gmail.comنام و نام خانوادگی:
مهرداد هاشمی کمانگر
رشته و گرایش تحصیلی: مهندسي برق - الکترونیک
محل تحصیل: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مقطع تحصیلی: دانشجوي دکتری

   Lotfali Yazdani 
Electrical Engineering and Electronics
Islamic Azad University - Science & Research Branch
Email: l.yazdani AT shomal.ac.irنام و نام خانوادگی: 
لطفعلی یزدانی 
رشته و گرایش تحصیلی: مهندسي برق - الکترونیک
محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامي واحدعلوم و تحقیقات تهران
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
 

 

 

© Shomal University.