اعضای هیات علمی گروه حقوق

 

   Dr. Seyed Hadi Pazhouman
Public International Law
Allameh Tabatabaii University
Email: h.pazhouman AT shomal.ac.ir
نام و نام خانوادگی:
سید هادی پژومان
رشته و گرایش تحصیلی: حقوق بين الملل عمومی
محل تحصیل: دانشگاه علامه طباطبایی
مقطع تحصیلی: دکتری

     Dr. Hossein Ranjbar
Criminal Law and Criminology
Shahid Beheshti University
Email: h.ranjbar AT shomal.ac.ir
نام و نام خانوادگی:
حسین رنجیر
رشته و گرایش تحصیلی: حقوق كيفري وجرم شناسي
محل تحصیل: دانشگاه شهید بهشتی
مقطع تحصیلی: دکتری

     Dr. Davood Ghasemi
Public Law

University of Mysore
Email: d.ghasemi AT shomal.ac.irنام و نام خانوادگی:
داود قاسمی
رشته و گرایش تحصیلی: حقوق عمومی
محل تحصیل: دانشگاه ميسور - هندوستان
مقطع تحصیلی: دکتری

     Dr. Mohammad Nabipour
Criminal Law and Criminology
Shahid Beheshti University
Email:
m.nabipour AT shomal.ac.irنام و نام خانوادگی:
محمد نبی پور
رشته و گرایش تحصیلی: حقوق كيفري و جرم شناسي
محل تحصیل: دانشگاه شهيد بهشتي
مقطع تحصیلی: دکتری

     Dr. Yoosof Nooraei
Criminal Law and Criminology
Razavi University of Islamic Sciences
Email:
y.nooraee AT shomal.ac.ir
نام و نام خانوادگی:
يوسف نورائي
رشته و گرایش تحصیلی: حقوق کیفری و جرم شناسي
محل تحصیل: دانشگاه علوم اسلامي رضوي
مقطع تحصیلی:  دکتری
 


 

 

© Shomal University.