اعضای هیات علمی گروه مدیریت

 

   Dr. Saeed Emamgholizadeh
State Management
University of Tehran - Farabi Campus
Email:
emamgholizadeh AT shomal.ac.irنام و نام خانوادگی:
سعید امام قلی زاده
رشته و گرایش تحصیلی: مديريت دولتي - تطبيقي و توسعه
محل تحصیل: پردیس فارابی دانشگاه تهران
مقطع تحصیلی: دکتری

     Mohammad Khorasani
Management, Production
& Operations
University of Mazandaran
Email: m.khorasani AT shomal.ac.irنام و نام خانوادگی:
محمد خراسانی
رشته و گرایش تحصیلی: مديريت، تولید و عملیات
محل تحصیل: دانشگاه مازندران
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری  

     Dr. Mohammadhadi Rajaei
Economic Sciences
University of Mazandaran
Email:
m.rajaei AT shomal.ac.irنام و نام خانوادگی:
محمدهادی رجائی لیتکوهی
رشته و گرایش تحصیلی: علوم اقتصادي
محل تحصیل: دانشگاه مازندران
مقطع تحصیلی: دکتری

     Gholamali Roodi
Science Informatio
n & Knowledge
Payame Noor University - Mashhad Branch  
Email:
gh.roudi AT shomal.ac.irنام و نام خانوادگی: غلامعلی رودی
رشته و گرایش تحصیلی: علم اطلاعات و دانش شناسی
محل تحصیل:  دانشگاه پیام نور مشهد
مقطع تحصیلی:
دانشجوی دکتری

     Dr. Seyed Hamidreza Razavi
Human Resource Development
University of Mysore
Email:
h.razavi AT shomal.ac.irنام و نام خانوادگی:
سیدحمیدرضا رضوی
رشته و گرایش تحصیلی: بهسازي منابع انساني
محل تحصیل: دانشگاه ميسور - هندوستان
مقطع تحصیلی: دکتری
 


 

 

© Shomal University.