اعضای هیات علمی گروه مهندسي منابع طبیعی

 

   Rahmat Pashaamiri
Environment
Tarbiat Modares University
Email:
pashaamiri AT shomal.ac.irنام و نام خانوادگی:
رحمت پاشا امیری
رشته و گرایش تحصیلی: محیط زیست
محل تحصیل: دانشگاه تربيت مدرس
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

     


Abbas Gholami
Natural Resources Engineering - Watershed Management Engineering
Sari Agricultural Sciences & Natural Resources University
Email: gholami AT shomal.ac.irنام و نام خانوادگی:
عباس غلامي
رشته و گرایش تحصیلی: مهندسي منابع طبيعي - آبخیزداری
محل تحصیل: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری

 

 

 

 

 

© Shomal University.