پروفایل

...

نام ونام خانوادگی:

محمد اسماعیل اکبرپور

گروه آموزشی:

مهندسی پزشکی

عنوان در دانشگاه:

عضو هیات علمی گروه مهندسی برق و مهندسی پزشکی - مدیر امور آموزشی

آدرس ایمیل:

akbarpour@shomal.ac.ir

تماس با استاد :

نام درس شماره درس زمان ارائه درس تاریخ امتحان