پروفایل

...

نام ونام خانوادگی:

امیر علی آبادیان

گروه آموزشی:

مهندسی برق

عنوان در دانشگاه:

عضو هیأت علمی

آدرس ایمیل:

a.aliabadian@shomal.ac.ir

تماس با استاد :

نام درس شماره درس زمان ارائه درس تاریخ امتحان