پروفایل

...

نام ونام خانوادگی:

سعید امام قلی زاده

گروه آموزشی:

مدیریت

عنوان در دانشگاه:

عضو هیات علمی و رئییس دانشکده علوم انسانی

آدرس ایمیل:

emamgholizadeh@shomal.ac.ir

تماس با استاد :

گروه مدیریت

استادیار گروه مدیریت

30 خرداد 1402
نام درس شماره درس زمان ارائه درس تاریخ امتحان