پروفایل

...

نام ونام خانوادگی:

سعید امام قلی زاده

گروه آموزشی:

مدیریت

عنوان در دانشگاه:

دانشیار گروه مدیریت

آدرس ایمیل:

emamgholizadeh@shomal.ac.ir

تماس با استاد :

گروه مدیریت

دانشیار گروه مدیریت

25 بهمن 1402
نام درس شماره درس زمان ارائه درس تاریخ امتحان