پروفایل

...

نام ونام خانوادگی:

سعید فلاحیان

گروه آموزشی:

مهندسی عمران

عنوان در دانشگاه:

عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران- گرایش سازه و زلزله

آدرس ایمیل:

fallahian@shomal.ac.ir ، S.fallahian1@gmail.com

تماس با استاد :

نام درس شماره درس زمان ارائه درس تاریخ امتحان