پروفایل

...

نام ونام خانوادگی:

رضا فانی

گروه آموزشی:

مهندسی کامپیوتر

عنوان در دانشگاه:

عضو هیات علمی گروه کامپیوتر

آدرس ایمیل:

-

تماس با استاد :

نام درس شماره درس زمان ارائه درس تاریخ امتحان