پروفایل

...

نام ونام خانوادگی:

داود قاسمی

گروه آموزشی:

حقوق

عنوان در دانشگاه:

استادیار حقوق

آدرس ایمیل:

d.ghasemi@shomal.ac.ir

تماس با استاد :

نام درس شماره درس زمان ارائه درس تاریخ امتحان