پروفایل

...

نام ونام خانوادگی:

عباس غلامی

گروه آموزشی:

علوم مهندسی محیط زیست

عنوان در دانشگاه:

مدیرگروه و عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی محیط زیست-مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه

آدرس ایمیل:

gholami@shomal.ac.ir

تماس با استاد :

نام درس شماره درس زمان ارائه درس تاریخ امتحان