پروفایل

...

نام ونام خانوادگی:

مصطفی حیدری

گروه آموزشی:

مهندسی پزشکی

عنوان در دانشگاه:

مدیر گروه مهندسی برق و مهندسی پزشکی

آدرس ایمیل:

heydari@shomal.ac.ir

تماس با استاد :

نام درس شماره درس زمان ارائه درس تاریخ امتحان