پروفایل

...

نام ونام خانوادگی:

سیامک مهجوریان

گروه آموزشی:

مهندسی معماری

عنوان در دانشگاه:

عضو هیت علمی

آدرس ایمیل:

mahjoorian@shomal.ac.ir

تماس با استاد :

نام درس شماره درس زمان ارائه درس تاریخ امتحان