پروفایل

...

نام ونام خانوادگی:

محمد نبی پور

گروه آموزشی:

حقوق

عنوان در دانشگاه:

استادیار

آدرس ایمیل:

nabipour_m@yahoo.fr

تماس با استاد :

نام درس شماره درس زمان ارائه درس تاریخ امتحان