پروفایل

...

نام ونام خانوادگی:

رحمت پاشا امیری

گروه آموزشی:

علوم مهندسی محیط زیست

عنوان در دانشگاه:

-

آدرس ایمیل:

-

تماس با استاد :

نام درس شماره درس زمان ارائه درس تاریخ امتحان