پروفایل

...

نام ونام خانوادگی:

حمیدرضا رضوی

گروه آموزشی:

مدیریت

عنوان در دانشگاه:

استادیار گروه مدیریت

آدرس ایمیل:

h.razavi@shomal.ac.ir

تماس با استاد :

نام درس شماره درس زمان ارائه درس تاریخ امتحان