پروفایل

...

نام ونام خانوادگی:

ابراهیم صادقی

گروه آموزشی:

مهندسی شیمی

عنوان در دانشگاه:

عضو هیأت علمی و مدیر گروه مهندسی شیمی

آدرس ایمیل:

ebrahim_sadeghi@shomal.ac.ir

تماس با استاد :

نام درس شماره درس زمان ارائه درس تاریخ امتحان