پروفایل

...

نام ونام خانوادگی:

مهرداد هاشمی کمانگر

گروه آموزشی:

مهندسی پزشکی

عنوان در دانشگاه:

عضو هیات علمی گروه مهندسی برق و مهندسی پزشکی

آدرس ایمیل:

mh.kamangar@shomal.ac.ir, mhk.hashemi@gmail.com

تماس با استاد :

نام درس شماره درس زمان ارائه درس تاریخ امتحان