پروفایل

...

نام ونام خانوادگی:

حسن سعیدی

گروه آموزشی:

معارف و دروس عمومی

عنوان در دانشگاه:

هیات علمی گروه معارف و دروس عمومی

آدرس ایمیل:

h_saeedii@shomal.ac.ir

تماس با استاد :

نام درس شماره درس زمان ارائه درس تاریخ امتحان