اعضای هیات علمی گروه عمومي و معارف اسلامي

 

   Hasan saeedi
Islamic Education and Political Science
Imam Sadiq(as) University
Email:
h_saeedii AT shomal.ac.irنام و نام خانوادگی:
حسن سعیدی
رشته و گرایش تحصیلی:  معارف اسلامي و علوم سياسي
محل تحصیل:  دانشگاه امام صادق(ع)
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

© Shomal University.