اعضای هیات علمی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

   


Dr. Mohammadreza Esmaeilzadeh toloee
Exercise Physiology
Universiti Putra Malaysia
Email: r.toloui AT shomal.ac.ir

 


نام و نام خانوادگی:
محمدرضا اسماعيل زاده طلوعي
رشته و گرایش تحصیلی: تربيت بدني و علوم ورزشي- فيزيولوژي ورزشي
محل تحصیل: دانشگاه پوترا - مالزي
مقطع تحصیلی: دکتری

     


Taher Afsharnezhad Roudsari
Physical Education and Sports Science
Shahid Beheshti University
Email: afsharnezhad AT shomal.ac.ir


نام و نام خانوادگی: 
طاهر افشارنژاد رودسری
رشته و گرایش تحصیلی: تربيت بدني و علوم ورزشي- فيزيولوژي ورزشي
محل تحصیل: دانشگاه شهيد بهشتي
مقطع تحصیلی: دکتری

     


Saeed Amirnezhad
Physical Education and Sports Science
Kharazmi University
Email: amirnezhad AT shomal.ac.ir


نام و نام خانوادگی:
سعيد اميرنژاد
رشته و گرایش تحصیلی: تربيت بدني و علوم ورزشي- مدیریت ورزشي
محل تحصیل: دانشگاه خوارزمی (نام پیشین: دانشگاه تربيت معلم تهران)
مقطع تحصیلی: دکتری

     


Dr. Alireza Amani
Physical Education and Sports Science
Universiti Putra Malaysia
Email: a.amani AT shomal.ac.ir


نام و نام خانوادگی:  عليرضا اماني
رشته و گرایش تحصیلی: تربيت بدني و علوم ورزشي- فيزيولوژي ورزشي
محل تحصیل: دانشگاه پوترا - مالزي
مقطع تحصیلی: دکتری

     


Dr. Seyed Mohammadhossein Razavi
Physical Education and Sports Science
University of Tehran
Email:
s.m.hrazavi AT shomal.ac.ir


نام و نام خانوادگی:  سيد محمد حسين رضوي
رشته و گرایش تحصیلی: تربيت بدني- مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني
محل تحصیل: دانشگاه تهران
مقطع تحصیلی: دكتري

     


Raheleh Ghaffari Charati
Physical Education and Sports Science
Alborz Campus -
University of Tehran
Email:
r.ghaffari AT shomal.ac.ir


نام و نام خانوادگی:
راحله غفاري چراتي
رشته و گرایش تحصیلی: تربيت بدني- آسيب شناسي ورزشي وحركات اصلاحي
محل تحصیل: پرديس البرز دانشگاه تهران
مقطع تحصیلی: دكتری

 

 

 

 

 

© Shomal University.