پروفایل

...

نام ونام خانوادگی:

محمدرضا اسماعیل زاده طلوعی

گروه آموزشی:

علوم ورزشی

عنوان در دانشگاه:

استادیار گروه فیزیولوژی ورزش

آدرس ایمیل:

r.toloee@shomal.ac.ir

تماس با استاد :

لینک سابقه پژوهشی در گوگل اسکولار

https://scholar.google.com/citations?user=KiiSvWoAAAAJ&hl=en

19 اسفند 1402
مقطع :

دکترا

رشته تحصیلی و نام دانشگاه :

فیزیولوژی ورزشی از دانشگاه UPM مالزی

زمینه تحقیق :

ورزش و تندرستی

سال اخذ مدرک :

2010

عنوان پایان نامه :

بررسی اثر سه پروتکل تمرینی بر روی فاکتورهای التهابی، نیمرخ چربی و شاخصهای آمادگی عمومی جوانان غیر فعال

مقطع :

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی و نام دانشگاه :

فیزیولوژی ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان

زمینه تحقیق :

فعالیت بدنی و سازگاری محیطی

سال اخذ مدرک :

1380

عنوان پایان نامه :

اثر هایپوکسی ناشی از ارتفاع روی تغییرات هماتولوژیکی و قلبی - عروقی کوهنوردان آماتور

مقطع :

کارشناسی

رشته تحصیلی و نام دانشگاه :

علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

زمینه تحقیق :

علوم ورزشی

سال اخذ مدرک :

1377

عنوان پایان نامه :

بدون پایان نامه

عنوان :

ریاست دانشکده علوم ورزشی


مؤسسه محل اشتغال :

دانشگاه شمال

تاریخ شروع:

1400

تاریخ خاتمه :

تا کنون

عنوان :

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه


مؤسسه محل اشتغال :

دانشگاه شمال

تاریخ شروع:

1397

تاریخ خاتمه :

1402

عنوان :

ریاست دانشکده علوم ورزشی


مؤسسه محل اشتغال :

دانشگاه شمال

تاریخ شروع:

1396

تاریخ خاتمه :

1397

عنوان :

مدیر دفتر تحصیلات تکمیلی


مؤسسه محل اشتغال :

دانشگاه شمال

تاریخ شروع:

1391

تاریخ خاتمه :

1394

عنوان :

مدیر اجرایی مجله علوم انساني و اجتماعي شمال


مؤسسه محل اشتغال :

دانشگاه شمال

تاریخ شروع:

1383

تاریخ خاتمه :

1386

عنوان :

نماينده هيآت رئيسه و مدير مجتمع آموزشي طالب آملي


مؤسسه محل اشتغال :

دانشگاه شمال

تاریخ شروع:

1384

تاریخ خاتمه :

1385

عنوان :

مدیر گروه آموزشی علوم ورزشی


مؤسسه محل اشتغال :

دانشگاه شمال

تاریخ شروع:

1386

تاریخ خاتمه :

1387

عنوان :

مدير دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه


مؤسسه محل اشتغال :

دانشگاه شمال

تاریخ شروع:

1382

تاریخ خاتمه :

1384

نام درس شماره درس زمان ارائه درس تاریخ امتحان