پروفایل

...

نام ونام خانوادگی:

محمدرضا فدوی امیری

گروه آموزشی:

مهندسی کامپیوتر

عنوان در دانشگاه:

استادیار گروه مهندسی کامپیوتر

آدرس ایمیل:

fadavi@shomal.ac.ir

تماس با استاد :

نام درس شماره درس زمان ارائه درس تاریخ امتحان